Chocolat Stella SA, Via alle Gerre, Giubiasco, Svizzera

Posizione:Chocolat Stella SA, Via alle Gerre, Giubiasco, Svizzera